โรงเรียน เงินบริจาค
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
10,057 บาท
โรงเรียนกงหราพิชากร
ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
0 บาท
โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน
ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
0 บาท
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
0 บาท
โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
0 บาท